Top

สอบถาม เก็บข้อมูล


สอบถาม เก็บข้อมูล และให้คำปรึกษา ด้านผลิตภัณฑ์ ที่ลูกค้าต้องการผลิต
แนะแนวทางด้านการตลาดและนำมาพัฒนาสูตรให้ได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า